Home
  외과에서 간호조무사를 구합니다.
name:  date:2015/05/20  hit:2220  수정 삭제
* 외과에서 간호조무사를 모집합니다.

 

 

 - 소      재 :   신 부 동 

 

 

 - 자격조건 :    30세 미만

 

                  자격증 소지자

 

                  당직 있음

 
주소 : 충남 천안시 동남구 만남로 48 RGB빌딩 9층
TEL:010-3403-9772 / FAX:041-558-1950 / 이메일:budongsan0105@hanmail.net
Copyright (c) 2012 충남간호학원 All rights reserved.