Home
  한의원에서 간호조무사를 구합니다(시간제)
name:  date:2015/04/01  hit:2623  수정 삭제
* 한의원에서 간호조무사를 모집합니다.

 

 

 - 소      재 :   성 정 동

 

 

 - 자격조건 :    나이 무관

 

 

                   오후 타임만 근무

 
주소 : 충남 천안시 동남구 만남로 48 RGB빌딩 9층
TEL:010-3403-9772 / FAX:041-558-1950 / 이메일:budongsan0105@hanmail.net
Copyright (c) 2012 충남간호학원 All rights reserved.